Breng steeds uw identiteitskaart/ kids ID of isi pluskaart  én een vignet van de mutualiteit mee naar elke raadpleging.Globaal medisch dossier :

Wie een globaal medisch dossier (GMD) afsluit bij één van de artsen van de huisartsenpraktijk, krijgt een efficiënte medische opvolging en krijgt meer terugbetaald van de mutualiteit.

Door het GMD worden de artsen ondersteund om het elektronisch dossier optimaal te kunnen bijhouden. Uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor al uw zorgverleners een correct idee hebben over uw gezondheidstoestand. Zo worden zinloze of dubbele onderzoeken vermeden. Doorverwijzing naar andere zorgverleners wordt veel eenvoudiger.

Bovendien krijgt u een vermindering op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts (voor patiënten < 10 jaar, 75-plussers en chronisch zieken geldt dit ook bij een huisbezoek).

Dit GMD geldt bij alle artsen binnen onze praktijk. U hoeft hiervoor niet te betalen, de kosten hiervoor worden rechtstreeks geregeld met uw mutualiteit. U hoeft enkel uw identiteitskaart mee te brengen op raadpleging.

Dit GMD wordt elk kalenderjaar vernieuwd.
Voorschriften en attesten :

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet je hiervoor op raadpleging komenTijdens je consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot een volgend bezoek. Een telefonische vraag voor een nieuw voorschrift wordt zo overbodig. Voor nieuwe voorschriften is een raadpleging noodzakelijk. Dit om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen.

Voorschriften worden niet meer op papier meegegeven. Door uw identiteitskaart te laten inlezen bij de apotheker ziet deze welke voorschriften zijn voorgeschreven. Een raadpleging is nog steeds noodzakelijk om de voorschriften te verkrijgen

Voorschriften voor kinesitherapie kunnen uiteraard ook slechts afgeleverd worden na een medisch onderzoek.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.Bloedafname : 


Op een gewone raadpleging bij je huisarts (met of zonder aanvraagformulier) kan er uiteraard steeds  een bloedafname plaatsvinden.

Voor een bloedonderzoek  mét een aanvraagformulier gekregen via je specialist of via een huisarts van onze praktijk, kan je ook terecht op afspraak op dinsdagochtend in de praktijk.. Deze bloedafname zal gebeuren (gratis) door een medewerker van ons labo. Neem contact op met ons secretariaat. Een bloedprik neemt amper 5 minuten in beslag.

Voor de bespreking van het resultaat en/of voor medische vragen/voorschriften kom je op afspraak ( 2 à 3 werkdagen later) bij je huisarts om uw dossier/behandeling te actualiseren aan de hand van uw labo-resultaat.
Registreer u op Helena :


Helena is een beveiligde omgeving om uw medische documenten te raadplegen en af te printen.

Helena is jouw gratis digitale gezondheidsportaal. Het is jouw persoonlijke digitale brievenbus en archief voor al jouw medische documenten en gegevens. Dankzij Helena is het mogelijk om op een veilige manier te communiceren met jouw zorgverleners en voorgeschreven artikelen met één klik te reserveren bij je apotheek. Zo verloopt de communicatie met jouw zorgverleners nog vlotter en efficiënter.

Helena is er voor iedereen, van jong (+14 jaar) tot oud. Ieder gezinslid met een persoonlijk gsm-nummer en persoonlijk e-mailadres, kan Helena gebruiken.

1. Open een account
    Surf naar https://helena.care/ en volg de aangegeven stappen

2. Activeer je account
    Dit doe je via itsme of eID
    Of je kan een activatiecode aan jouw huisarts vragen

3. Raadpleeg je zorgverlener
    Je huisarts activeert je account (dit is meestal al automatisch gebeurd)

4. Connecteer met je apotheek
    Ga langs bij je apotheek en scan de QR-code om je te connectoren. Deze apotheek staat nu ingesteld in Helena als jouw referentieapotheekRegistreer u op CoZo :


Hoe ga je te werk  voor resultaten van bv labo's ?

Surf naar www.cozo.be of open de CoZo app

       Log in via je eID of itsme

       Klik op 'resultaten' om uw gegevens te raadplegen


 


Griepvaccinatie :


Het voorschrift:

er is vanaf oktober 2021 geen voorschrift nodig voor het griepvaccin voor risicogroepen.

Het vaccin:

Het vaccin dient door uzelf op voorhand afgehaald te worden bij de apotheek. Het vaccin moet bewaard worden in de koelkast en net voor het vertrek naar de praktijk uitgehaald te worden. 


In lijn met het advies van de Hoge Gezondheidsraad over griepvaccinatie dit jaar is het de bedoeling om de prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie zo goed mogelijk te vaccineren en ook aandacht te hebben voor 50-plussers. Hiermee wil men de bezetting van ziekenhuisbedden door griep zo laag mogelijk houden om voldoende capaciteit te behouden voor de zorg voor COVID-19 patiënten. 

Gezien het belang van de vaccinatie tegen de seizoensgriep in de context van de COVID-19 pandemie en de beperkte beschikbaarheid van de vaccins, worden de griepvaccins dit najaar gefaseerd ter beschikking gesteld. In een eerste fase (van 15 september tot 15 november) worden de vaccins afgeleverd voor de prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie. Dat zijn de risicopersonen (  zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester van hun zwangerschap -   chronisch zieken : mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, diabetes -   mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling -   iedereen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of of instelling voor personen met een beperking opgenomen is), maar ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen van risicopersonen, het personeel uit de gezondheidssector en de mensen boven de 65 jaar.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering vanaf 15 november worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.Huisarts in opleiding (haio) :


Om huisarts te worden volg je 9 jaar opleiding. Na 6 universitaire jaren krijg je het diploma van basisarts. Daarna volgen 3 jaren van specialisatie huisartsgeneeskunde. Haio staat dan ook voor Huisarts in opleiding. Dit is te vergelijken met een assistent in een ziekenhuis die wordt opgeleid tot specialist. Een haio is dus een afgestudeerde basisartsEen haio mag/kan dan ook zelfstandig raadpleging en huisbezoeken doen. Mocht je hierover vragen of opmerkingen hebben, twijfel niet om één van de artsen hierover te contacteren. Elke haio zal minumum één jaar in de praktijk werkzaam zijn.

Betrouwbare medische informatie :

 
Algemeen :  http://www.thuisarts.nl     en    http://www.gezondheidenwetenschap.be 

Reisadvies: Tropisch instituut :    http://www.itg.be

Kind en Gezin :   http:// www.kindengezin.be

Federale palliatieve zorg : http:// www.palliatief.be


Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid: http://www.sensoa.be 


Antigifcentrum :  http://www.antigifcentrum.be 

Vlaamse Diabetesvereniging : http:// www.diabetes.be

Rookstop : http:// www.liferewards.be


Levenseinde informatieforum : http:// www.leif.be

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens


Huisartsenhuis10 hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenhuis10 houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Huisartsenhuis10, Meersstraat 10 te Wachtebeke en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Huisartsenhuis10 zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.